Algemene Zakelijke Voorwaarden (AZV) tentigopower.com

Vertrouwen is de basis van elk goed partnerschap. Wederzijds vertrouwen ontstaat door eerlijkheid en openheid. Daarom hebben wij alle belangrijke informatie en afspraken samengevat, die geldig zijn voor bestellingen in onze online shop. Lees de volgende Algemene Voorwaarden aandachtig door.

§ 1 Aanbieder en strekking

§ 2 Contractuele overeenkomst

§ 3 Abonnementen, opzegging

§ 4 Prijzen, verzendkosten

§ 5 Betaling, achterstallige betaling, consequenties van niet-betaling

§ 6 Verrekening

U kunt ter compensatie uitsluitend een verrekening toepassen wanneer deze compenserende vordering onomstreden is of gerechtelijk werd vastgesteld.

§ 7 Levering, eigendomsbepaling

§ 8 Informatie over herroeping

Indien u geldt als verbruiker in het kader van § 13 BGB, beschikt u over een herroepingsrecht volgens de onderstaande bepalingen. Verbruikers zijn personen die de betreffende aanschaf doen ten behoeve van activiteiten die overwegend geen verband houden met hun bedrijfskundige, noch hun zelfstandige beroepsmatige werkzaamheden.

Herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen veertien dagen deze overeenkomst zonder vermelding van redenen te herroepen. De termijn voor herroeping bedraagt veertien dagen,

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u ons onder

Aliaz
P.O. Box No 7044
75306 Lehmja, Harjumaa, Estonia
Postal Licence No. 221
Email: be@tentigopower.com

door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een per post verzonden brief, een fax of e-mail) te informeren over uw beslissing deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgaande herroepingsformulier gebruiken, maar het gebruik hiervan is niet bindend. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht is het voldoende dat u de duidelijke mededeling over uw beroep op het herroepingsrecht vóór verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle desbetreffende betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (uitgezonderd extra kosten die zijn ontstaan doordat u een andere wijze van levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering), onmiddellijk, doch uiterlijk veertien dagen na de ontvangst van uw herroeping van de onderhavige overeenkomst terug te betalen. Voor deze terugbetaling zullen we gebruik maken van dezelfde betalingsmethode die u bij de oorspronkelijke transactie hebt gekozen, tenzij met u nadrukkelijk iets anders wordt afgesproken. Er zullen voor de terugbetaling geen extra kosten worden verrekend.

U dient de artikelen onmiddellijk, in ieder geval binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons in kennis stelt van de herroeping van de overeenkomst, aan ons terug te zenden of ze ons te overhandigen. Deze termijn geldt als nagekomen indien u de artikelen verzendt vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen.

U vergoedt de concrete kosten voor de terugzending van de artikelen zelf.

Voor een eventueel waardeverlies van de artikelen bent u enkel aansprakelijk, wanneer dit waardeverlies herleid kan worden tot een behandeling van de artikelen die niet noodzakelijk is om hun toestand, eigenschappen en functioneren ordelijk te controleren.

Einde van de informatie over herroeping

Het herroepingsformulier vindt u als download onderaan de Algemene Voorwaarden

§ 9 Transportschade

Indien u de artikelen beschadigd hebt ontvangen, dient u dit onmiddellijk aan de bezorger te melden en ons direct over de betreffende schade te informeren. Mocht u niet onmiddellijk reclameren en ons niet direct informeren, dan heeft dit geen concrete uitwerking op uw recht op garantie.

§ 10 Garantie

Uw garantievorderingen gelden overeenkomstig de voorschriften van §§ 433 BGB, indien niets anders is overeengekomen.

§ 11 Aansprakelijkheid

§ 12 Overige

Indien afzonderlijke of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden buiten kracht zijn of treden, dan wordt de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast.

Printen Als PDF bewaren Herroepingsformulier Privacybeleid